نویسنده: 09909087392 ارسال نامه

وب سایت: http://09909087392.7gardoon.com

محصولات

قیردمیده

قیردمیده

قیر جامد

قیرCutback SC-30

قیرCutback SC-30

قیر درز گیر

قیرCutback SC-70

قیرCutback SC-70

قیر درز گیر

قیرcutback SC-250

قیرcutback SC-250

قیر درز گیر

قیر cutback SC800

قیر درز گیر

قیرcutback

قیرcutback

قیر درز گیر

قیر AC

قیر AC

قیر استاندارد ویسکوز

قیرVG-40

قیرVG-40

قیر با گرانروی بالا

قیرVG-30

قیرVG-30

قیر با گرانروی بالا

قیرVG-20

قیرVG-20

قیر با گرانروی بالا

قیر VG-10

قیر VG-10

قیر با گرانروی بالا

قیر ویسکوزیته

قیر ویسکوزیته

قیر با گرانروی بالا

قیر 160/200

قیر 160/200

قیر نفوذی

قیر 100/150

قیر 100/150

قیر نفوذی

قیر 80/100

قیر 80/100

قیر نفوذی

قیر نفوذی60/70

قیر نفوذی60/70

قیر نفوذی |